Tuyển dụng

  • Tuyển dụng vị trí GYM

    Cập nhật: 19/09/2017

    Nhằm mở rộng quy mô kinh doanh và theo thị hiếu khách hàng,Lực Tiến Plaza tuyển dụng các vị trí cho phòng GYM như sau:

1900 1266 0